2024. május 24.
Megkönnyíti a vállalatcsoportok életét az áfacsoport létrehozása

Megkönnyíti a vállalatcsoportok életét az áfacsoport létrehozása

A KCG Partners szakértői szerint érdemes megfontolnia az együttesen kapcsolt vállalkozásoknak az áfacsoport létesítését, hiszen az költségmegtakarítással, illetve jelentős cash-flow és adminisztratív előnyökkel is jár.

Az áfacsoport ugyanis egy áfa ’fekete dobozként’ működik: a résztvevő tagok belső, egymás közötti ügyletei az áfa hatályán kívül esnek, azokat nem vesszük figyelembe áfa szempontból, míg a kifelé irányuló értékesítések, szolgáltatások az általános szabályok szerint adóznak.

 

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban „Áfa tv.”) lehetőséget biztosít csoportos adóalanyiság létrehozására áfa adónem tekintetében is, amellyel jelentős adminisztratív terhektől mentesíti a vállalatokat úgy, hogy közben számottevően csökkenti az áfafinanszírozást. Csoportos áfa adóalanyiság létrehozására 2008 óta gyakorlatilag változatlan törvényi feltételek mellett van lehetősége a belföldi adózóknak. Jelenleg majdnem 200 regisztrált áfacsoport szerepel a NAV adatbázisában, amely így összesen több, mint ezer céget érint.

 

Az áfacsoporttal elérhető előnyök

·         Cash-flow: az áfacsoport létrehozásának legfőbb előnye talán, hogy a tagok egymás közti ügyleteiben nem számítanak fel áfát, azaz az áfa összegét nem kell finanszírozni az értékesítő csoporttagnak. Ez az összeg így nem folyik át az adóhatóságon, hanem végig a csoport(tagok) rendelkezésére áll, növelve a csoport likviditását. 27%-os általános áfakulcs mellett ez jelentős, akár éves szinten milliárdos tételt is jelenthet.

 

·         Adminisztratív előnyök: az áfacsoport tagjai a csoporton belüli ügyletek tekintetében nem kötelesek számlát kibocsátani (számviteli bizonylat továbbra is szükséges), illetve a számlakibocsátáshoz kapcsolódó járulékos, de egyre jelentősebb kötelezettségeknek eleget tenni (pl. online számlaadatszolgáltatás).

 

A csoport egészére vonatkozóan minden hónapban egyetlen áfabevallást kell benyújtania. E bevallás összesítve tartalmazza a csoport egészére vonatkozóan a fizetendő és levonható áfát, amelyet a csoporttagok egymás között rendeznek.

 

·         Járulékos költségek csökkenése: további megtakarítást jelent, hogy az áfa összegét a tagoknak egymás közt sem kell utalniuk, illetve az adóhatóság felé is csoport szinten rendezik áfafizetési kötelezettségüket, így csökkentve az átutalási, illetve banki költségeket.

 

Csoportos áfa adóalanyiság létrehozásának feltételei, menete
Csoportos áfa adóalanyiság létrehozásának feltétele, hogy annak tagjai belföldön letelepedett adózók legyenek, valamint egymással együttesen – a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény (a továbbiakban „Tao tv.”) szerinti – kapcsolt vállalkozási viszonyban álljanak. A kapcsoltság megállapításához – az esetek túlnyomó többségében – közvetlen vagy közvetett többségi befolyás megléte vezethet, illetve az, hogy egy harmadik személy az adózókban többségi befolyással (azaz 50%-ot meghaladó szavazati joggal) rendelkezik. További kapcsoltságot keletkeztető tény az ügyvezetés egyezősége, amely alapján szintén lehetséges az áfacsoport létrehozása.

Az áfacsoport tagok közötti kapcsolt vállalkozási viszony meglétét az Áfa tv. annyiban egészíti ki, hogy megkívánja, hogy a csoport tagjai egymással „együttesen kapcsolt” vállalkozások legyenek. E fogalom értelmezésében segít a NAV közelmúltban adott tájékoztatása, miszerint e fogalom értelmében csak azon társaságok képezhetik egy csoportos áfa adóalanyiság részét, amelyek egymással kölcsönösen (vagyis minden csoporttag minden másik csoporttaggal) kapcsolt vállalkozási viszonyban állnak valamely ismérv alapján.

A csoport létrehozására az év bármely időszakában lehetőség van, az Áfa tv. ezzel kapcsolatban nem tartalmaz korlátozást. Az áfacsoport létrehozására ettől függetlenül érdemes valamely – havi, negyedévi vagy évvégi – bevallási időszak végét választani, mivel a belépő csoporttagok vonatkozásában áfa szempontból úgy kell eljárni, mintha a belépő tagok a csoportos adóalanyba beolvadással (tehát jogutóddal) megszűnnének. A rendszer rugalmasan kezeli a cégstruktúrák változásait is, hiszen az új tagok belépésére, illetve a már tag vállalkozások csoportból történő kilépésére is bármikor lehetőség van. A létrehozás iránti kérelmet – amelynek része a tagok közös, kifejezett és egybehangzó írásos nyilatkozata – a NAV részére, az e célra rendszeresített formanyomtatványon kell beadni. A kérelemben meg kell határozni, hogy tagok közül melyik társaság az, amely csoportképviselőként a jövőben ellátja majd az áfa csoporttal kapcsolatos adminisztratív, illetve nyilvántartási kötelezettségeket, továbbá a feltételt képező kapcsoltsági viszonyt is igazolni szükséges.

Fontos kiemelni, hogy az együttes kapcsoltsági feltételt teljesítő adózók választhatnak, hogy belépnek-e a csoportos áfa adóalanyiságba vagy a csoporton kívül maradnak. Az Áfa tv. értelmében a kérelemhez mellékelni kell azon társaságoknak a nyilatkozatát is, amelyek bár „együttesen kapcsolt” vállalkozásnak minősülnek a törvény szerint, azonban nem kívánnak részt venni a csoportos áfa adóalanyiságban.

 

Praktikus megfontolások
Érdemes úgy alakítani áfacsoportokat, hogy nagyobb „befizető” cégek mellett nagyobb „visszaigénylő” cégek egyazon csoportba kerüljenek a jogszabályok biztosította előnyök kihasználása érdekében.

Továbbá, annak érdekében, hogy az áfacsoporttal kapcsolatos ügyek vitele minél gördülékenyebb legyen – különösen nagyobb létszámmal rendelkező áfacsoportok esetén - érdemes megfontolni a csoporttagok közötti, ún. együttműködési megállapodás kötését, amelyben a tagok rendezik a főbb kötelezettségek teljesítésének határidejét, módját, illetve az adminisztratív kötelezettségeket. Ezáltal kezelhető a csoporttagok és a kívül maradó tagok egyetemleges felelősségéből eredő kockázat is.

Végezetül az áfacsoport megalakítására történő felkészülésre javasolt kellő felkészülési időt szánni, ugyanis mind a csoport létrehozása, mind a csoporttagok átállása a csoportos adóalanyiságra tudatos adminisztratív előkészületeket feltételez.

 

Összegzés
Mindezek alapján összegzésként elmondható, hogy az áfacsoport létrehozása mind az áfafinanszírozás jelentős csökkenése, mind az adminisztratív könnyítés okán rendkívül népszerű jogintézmény a vállalatcsoportok körében és érdemes lehetőségként megfontolni az alkalmazását.

Megosztás

700 éve halt meg a halálra ítélt Dante

Cikkarchívum

700 éve halt meg a halálra ítélt Dante

  • 2021.09.9

Szeptember 14-én lesz 700 éve, hogy Dante Alighieri , az itáliai költő, filozófus, az olasz irodalom nagy klasszikusa meghalt Ravennában. Az évforduló alkalmából kulturális ünnep lesz az egész év.