TÉNYEK, TRENDEK, TANULMÁNYOK...

Eltökéltség + Kapcsolatok = Karrier

5826
A fiatalok nagyobbik fele tudatosan, előre tekintve tervezi az életét, de számottevő részük spontán módon alakítja azt, inkább a jelenre, mint a jövőre figyel.

A tizen- és huszonévesek fele nagymértékben törekszik arra, hogy karriert építsen, s további egyharmaduk is közepes erőfeszítéseket tesz egy sikeres pályafutás felépítése érdekében. A fiatalok gondolkodásában a karrier sokrétű fogalomként van jelen: 38%-uk szerint az a sikeres életút, ha valaki megtalálja a helyét a munka világában, 34%-uk úgy látja, hogy az eredményes életpálya azonos a magas fizetéssel, míg 26%-uk szerint a magas presztízsű, mások által elismert munkát jelenti. A fiatalok szerint a karrier leginkább az eltökéltségtől (31%) és a kapcsolatoktól (28%) függ. Viszonylag sokan (18%-nyian) említették a boldogulás elsődleges meghatározójaként a családi hátteret, a szerencsés külső körülményeket (14%), valamint a személyes kvalitásokat (10%) - ezek a legfontosabb megállapításai annak a közvélemény-kutatásnak, amelyet az elmúlt 3 hónapban készített az Ipsos, a 15-25 év közöttieket reprezentáló 500 fő személyes módon történő megkérdezésével.

A fiatal felnőttek csaknem fele, 47 százaléka fontosabbnak tartja életének jelenlegi eseményeit, a jövőre való felkészülést elhanyagolja. Valamivel többen, 53 százaléknyian viszont rendkívül céltudatosak, túllépnek a „bárhogy lesz, úgy lesz” elvén, tervekkel készülnek a következő éveikre. A fiúkra, a 15-20 évesekre inkább a spontaneitás jellemző (54 illetve 52%-ukra), a lányokra és a 21-25 évesekre inkább a tudatos életvitel (59-59%-ukra). Az iskolázottság mindennél jobban befolyásolja azt, hogy mennyire figyelnek jövőjükre a fiatalok. Az általános iskolát végzettek 55, és a szakmunkás képzettségűek 58 százaléka vallja az „élj a mának” elvét, azaz csak a kisebbik részük jövőorientált. Az érettségizettek körében 35 százaléknyian, a diplomások körében 11 százaléknyian fókuszálnak inkább a jelenre, tehát nagy többségük döntései során a jövőt tartja szem előtt.

A fiatalok 52 százaléka nagy figyelmet szentel a karrierépítésre, 34 százalékuk közepes energiát fordít erre, 12 százalékuk viszont nem tesz lépéseket egy sikeres életpálya kialakítása érdekében. A jövőcentrikus gondolkodásmód és a határozott karriertervezés szorosan összefügg. Az életüket tudatosan tervezők nagy többsége, héttizede ugyanis jelentős erőfeszítést tesz annak érdekében, hogy sikeres pályát fusson be, a többiek is legalább közepes mértékben odafigyelnek arra, hogyan tudnak előrébb jutni. Azok sem mondnak le a boldogulásról, akik inkább a mára és nem annyira a jövőre koncentrálnak. Az életüket spontán módon alakítók 34 százaléka nagymértékben, 41 százaléka közepes mértékben törekszik arra, hogy karriert építsen magának (25 százalékuk egyáltalán nem tartja ezt fontosnak). A sikeres pályaív iránti igény az iskolázottság szerint változik: az alapfokú végzettségűek 45, a szakmunkás képzettségűek 38, az érettségizettek 64, a diplomások 82 százaléka jelentős lépéseket tesz karrierje érdekében.

A karrier fogalmához a legtöbben (38%-nyian) azt társítják, ha valaki olyan munkát végez, amelyet igazán szeret. Csaknem ugyanennyien, 34 százaléknyian a magas fizetést, a sok pénzt tartják a sikeres életút fokmérőjének. Viszonylag sokan, 26 százaléknyian úgy vélik, hogy az mondhat magáénak eredményes pályafutást, aki a társadalom által elismert, nagy presztízsű szakmával rendelkezik. A fiúk számára a karrier elsődleges tényezője a magas kereset (41%), s csak második a sorban az, ha megfelelő helyen vannak a munkaerőpiacon (30%). A lányok körében viszont a munkájukkal való elégedettség még az átlagosnál is nagyobb szerepet játszik a karrier meghatározásában (45%), a sok pénzt ehhez képest kevésbé tartják e fogalom alapdefiníciójának (27%). A sikeres életútnak az anyagi jóléttel való azonosítása több társadalmi rétegben is első helyen szerepel: az alapfokú végzettségűeknek 39, a szakmunkásoknak 52, a vidéki kis- és középvárosok valamint a falvak lakosságának 38 százaléka tartja ezt különösen fontos összetevőnek. Az érettségizettek, a diplomások, a fővárosiak körében viszont még az átlagosnál is többen (45-50%-os arányban) úgy tartják, hogy a karrier lényege a munkával való elégedettség, a jó munkahely. A főiskolát és egyetemet végzettek csoportjában még a nagy presztízsű munka is alapvető összetevője a sikeres életút megvalósulásának (43%-uk tekinti elsődlegesnek).

Az alsó, alsóközép társadalmi státuszban lévők számára a karrier lényegét inkább az anyagi stabilitás, a jól fizető állások jelentik, ezeken keresztül gondolják megvalósítani az előrejutást, a felemelkedést. A felsőközép, felső pozíciókon elhelyezkedő fiatalok viszont – lévén jobb pénzügyi helyzetben – főleg a személyiségükhöz, végzettségükhöz adekvát munkavégzést tartják a karrier elsődleges szempontjának.

A fiatalok eléggé megosztottak abban, hogy mitől függ az, hogy valakinek sikerül-e karriert elérnie. Az előrejutás legfontosabb összetevői az elszántság és a kapcsolat – előbbit 31, utóbbit 28 százalék említette. A sorban harmadik helyen a családi háttér szerepel (18%-kal), amit a külső körülményekre való hivatkozás (pl. szerencse, jókor vagyunk jó helyen) követ, 14 százalékos említési aránnyal. Viszonylag kevesen, 10 százaléknyian úgy vélik, hogy a karrier mindenekelőtt a személyes képességektől függ.

A fiataloknak azon része, akik tudatosan, a jövőt is szem előtt tartva élik az életüket az átlagosnál is jobban hajlanak arra, hogy a sikeres pályafutás záloga a személyes ambíció, az akarat megléte (40%), a kapcsolatokat sokkal kevésbé tartják meghatározónak (17%-uk). Akik viszont viszonylag spontán módon alakítják sorsukat, elsősorban az ismeretségek, informális viszonyok függvényének tartják a karriert (36%) s ennél jóval kisebb hányaduk (20%) hiszi azt, hogy a szándék, az eltökéltség lenne a legfontosabb egy sikeres életúthoz.

A robogó-megosztás San Franciscóból indult 2012-ben, hogy aztán egy lassú indulási fázis után, 2016-17 tájékán berobbanjon a köztudatba. Ma több mint 30 városban, köztük Budapesten is sikeresen működik ilyen szolgáltató. A főleg Nyugat-Európában divatos közösségi közlekedési forma meghonosításának körülményeiről a blinkee.city magyar franchise tulajdonosát, Varsányi Tamást kérdeztük.
A Google Ground létrehozásakor azt éreztem, hogy a tágabb értelemben vett szakmának adunk valamit, amiből mindenki profitálhat és egy igazi szakmai közösségi hely jön létre.
Nagy szakmai kihívás, hogy megértessük az emberekkel, az általunk képviselt minőségi szint nagyon jó ér-érték aránnyal párosul.

Gucci reklámfilm

:)))

© 2000-2018 BTL.hu Telefon: 0620-9310-378 Hirek küldése